Algemene Voorwaarden

Voorwaarden van Revasport

 1. Algemeen
  a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden sportactiviteiten van  Sportcentrum Revasport
  b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Revasport en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten
  c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien door Revasport uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.
  d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.
 2. Inschrijven
  a) De hoogte van de abonnementsgelden staat vermeld op de website https://revasport.nl/tarieven/
 3. Betaling
  a) Alle betalingen worden middels automatisch incasso geïncasseerd; hiertoe dient u Revasport middels een ‘machtiging tot automatisch incasso’ te machtigen.
  b) Het formulier automatische incasso dient u in te leveren voor aanvang van de eerste sportles.
  c) Nadat de eerste les is gevolgd en zonder dat daarbij een incasso-formulier is ingeleverd, is Revasport toch bevoegd om voor de eerste maand het abonnementsgeld in rekening te brengen.
  d) Het abonnementgeld wordt maandelijks, aan het begin van de maand geïncasseerd.
  e) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u na 7 dagen een herinnering. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.
  f) De abonnementstarieven voor alle sportactiviteiten worden jaarlijks op 1 januari  aangepast en geïndexeerd op basis van de CPI index (totaal bestedingen) van de maand juli van het voorafgaande jaar.
  g) Bij uitblijvende betaling behoudt Revasport het recht om de vordering uit handen geven conform de Nederlandse wetgeving.
 4. Lesrooster
  a) Gedurende het jaar worden alle sportlessen gegeven volgens het rooster.
  b) Op bepaalde feestdagen en tijdens onderhoudsweken (maximaal 2 weken per jaar) wordt door sportcentrum Revasport geen sportactiviteiten aangeboden.
 5. Ziekte of afwezigheid
  a) Lessen die vanwege incidentele ziekte of door afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
  b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan kan de automatische incasso tijdelijk gestopt worden.
  c) Bij incidentele ziekte kunnen lessen ingehaald worden.
 6. Opzegging
  a) Het abonnement is maandelijks schriftelijk opzegbaar en dient ten minste 2 weken voor de 1e van de maand te gebeuren.
 7. Uitsluiting
  a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden bij één van de volgende voorvallen:
  – indien uw gedrag het sportles geven aan de andere deelnemers belemmerd;
  – indien uw gedrag het sporten van andere deelnemers belemmerd;
  – indien de aanwijzingen van de sportbegeleider structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
  b) Uitsluiting van deelname aan sportactiviteiten kan tevens plaatsvinden, indien blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Revasport zijn bijgeschreven.
 8. Veiligheid
  a) Revasport spant zich binnen alle sportactiviteiten, met de grootst mogelijke zorg, in om veiligheid te creëren.
  b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de sportbegeleider bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. De Sportbegeleider heeft een inspanningsverplichting rekening te houden met uw beperkingen en blessures, echter Revasport is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade. Revasport  is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
  c) In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels hangen in de drie ruimtes van het sportcentrum (sportzaal en fitnessruimte)
 9. Aansprakelijkheid
  a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen sportlessen kunnen worden gegeven op (één van) de sportlocaties, kan Revasport daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  b) De totale aansprakelijkheid van Revasport, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Revasport verzekerde bedrag.
  c) Iedere aansprakelijkheid van Revasport voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
  d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Revasport meldt.
 10. Restitutie gelden
  a) Bij uitsluiting van deelname aan sportactiviteiten heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
  b) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van sportactiviteiten als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de sportlocaties, vindt er van de lopende maand geen restitutie van het lesgeld plaatst.
  d) Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.
 11. Privacybescherming
  a) Persoonsgegevens worden door Revasport alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.
 12. Geschillen
  a) Klachten kunnen worden aangemeld via het daarvoor bestemde formulier op de website
  b) Alle geschillen worden beheerst door Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.
 13. Slotbepalingen
  a) Door het invullen van de machtiging en/of door de betaling van abonnementsgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.